Markedsanalyse

Øger indsigten i dit marked og styrker dit beslutningsgrundlag

Wibergis Consulting har indgående erfaringer i at gennemføre kvantitative og kvalitative markedsanalyser og kan f.eks. bistå jeres virksomhed med følgende:

 • Koncept- og produkttest

 • Konkurrentanalyser

 • Imageanalyser

 

Vi oplever ofte, at elementer fra flere af de ovennævnte analyser kombineres.

En markedsanalyse kan blandt andet hjælpe jeres virksomhed med at identificere:

 • Markedsstørrelsen, samt kort-og langsigtede trends for udvikling, og hvordan disse direkte eller indirekte vil påvirke din virksomheds nuværende situation
   

 • Købskriterier, præferencer, og adfærd hos dine nuværende kunder samt udviklingspotentialer for intern optimering eller ekstern udvikling, der kan afledes fra denne indsigt
   

 • Konkurrencesituation på markedet, herunder også afdækning af, hvordan dine konkurrenter differentierer sig fra din virksomhed og hvordan du skal forholde dig til dette

 

Markeder er komplekse og løbende forandringer vil påvirke og ændre markedssituationen på dit marked. For fortsat at være konkurrencedygtig, og aktuel på markedet, samt sikre udvikling og vækst i din virksomhed, er det vigtigt at have den optimale og nødvendige indsigt til at kunne træffe beslutninger. Indsigten skal skabes i markedsudviklingen, samt hvilke faktorer, der kan og vil påvirke din virksomheds fremtidige udviklingspotentialer.

Gennem en markedsanalyse opnår du, og din virksomhed, et oplyst beslutningsgrundlag, der gør det muligt at lave strategiske handlingsplaner på et oplyst grundlag. Det mindsker potentielle, risici, tvivl omkring retningen for din virksomheds kommende aktiviteter og fortsatte udvikling, samt sikre et optimalt ressourcebrug.

Som et led i en markedsanalyse vil man ofte være interesseret i at kende kunderne og de potentielle kunders adfærd. Hvordan er processen, når kunderne køber produkter/ydelser i jeres kategori? Hvordan og hvor søger man efter produkterne/ydelserne? En analyse fra Wibergis Consulting vil kunne give jer vitale forretningsmæssige indsigter om jeres målgruppes købsadfærd og forbrugsmønstre. 
 

Prissætning af produkter og ydelser er i meget høj grad bestemmende for virksomhedens omsætning og dækningsbidrag. Når man sætter prisen op falder efterspørgslen som hovedregel – og omvendt. For at kunne finde den optimale pris, er det derfor en fordel, at kunne måle priselasticiteten, således at den samlede indtjening kan maksimeres. Jeres indtjening kan således øges ved at afdække den optimale pris via en markedsanalyse. En markedsanalyse kan afdække både købsadfærden og kundernes opfattelse af den optimale pris for jeres produkt/ydelse.

 

Beskrivelse af METODEVALG og fremganGAMÅDE FOR UDVALGTE ANALYSER

 

Koncept- og produkttest

Succes med nye koncepter og produkter er ofte af afgørende betydning for den virksomhed, der vælger at investere i udvikling.


Af samme årsag er det en god idé at teste kundernes interesse for de nye tiltag. Testen koster som regel kun en bagatel i forhold til omkostningerne i forbindelse med udvikling og implementering af et nyt produkt eller koncept.
Afhængigt af tidspunktet i udviklingsprocessen er det muligt at få viden om mange forskellige forhold:

 

 • Allerede inden eller tidligt i udviklingsprocessen, kan vi spørge til kundernes egne ideer til udviklingen af nye koncepter/produkter – behov, interesser, holdninger mv. Denne type test gennemføres ofte som fokusgrupper eller individuelle interviewsmed en løs struktur (eksplorativ) for at få så meget input fra kunderne som muligt.
  22

 • Undervejs i udviklingsprocessen kan man teste forskellige ideer/potentielle løsninger med henblik på en
  vurdering af kundernes accept, holdninger, købsintentioner mv. samt evt. ideer til ændringer. Afhængigt af tidspunktet i forløbet og behov for kvantitativ/kvalitativ information, kan testen gennemføres som fokusgrupper (kvalitativ), som hall test (hvis der skal vises/prøves produkter) eller som en spørgeskemaundersøgelse. Her anbefaler vi, at undersøgelsen gennemføres online, idet dette giver mulighed for visning af billeder mv.

 

En koncept- eller produkttest vil altid munde ud i en rapport og præsentation, der angiver forbrugernes vurdering, accept, købsovervejelser mv., den sandsynlige succes/det sandsynlige potentiale og vores anbefalinger til eventuelle korrektioner.

Konkurrentanalyse – afdæk jeres markedsposition

På et marked med stor konkurrence er det vigtigt at vide, hvem man konkurrerer imod. En konkurrentanalyse kan hjælpe jer med at finde ud af, hvem jeres største konkurrenter er, og hvordan jeres virksomhed og produkter er positioneret i forhold til disse. Hvad er jeres styrker og svagheder, når I konkurrerer om kunderne? Hvilke muligheder giver markedet, som blot venter på at blive udnyttet? Og hvilke trusler lurer? Alt dette kan I blive klogere på med en konkurrentundersøgelse fra Wibergis Consulting. En konkurrentanalyse giver værdifulde strategiske indsigter i jeres og jeres konkurrenters markedsposition.

En konkurrentundersøgelse kan enten gennemføres som en ren kvantitativ eller ren kvalitativ undersøgelse, eller metoderne kan kombineres. En kombinationsundersøgelse er typisk faseopdelt og kan f.eks. bestå af en eksplorativ fase med dybdeinterview eller fokusgrupper efterfulgt af en spørgeskemaundersøgelse, hvor målgruppens opfattelser kvantificeres.


En konkurrentanalyse kan tage afsæt i en panelundersøgelse, hvis analysen af jeres produkter og virksomheds placering i markedet skal foretages med udgangspunkt den danske befolkning eller evt. en delmængde af denne. Alternativt kan den tage udgangspunkt i jeres eksisterende kunder, og gennemføres som en kundeanalyse med fokus på konkurrenter og kundernes forhold til disse.


Alle virksomheder kan have gavn af at få indblik i deres konkurrencemæssige styrker og svagheder. Hvert efterår giver Bankanalysen de danske pengeinstitutter mulighed for dette i den omfattende analyse af kundernes holdninger til deres bank. Bankanalysen gør det muligt for det enkelte pengeinstitut at se, hvordan de er placeret i forhold til deres konkurrenter på mange forskellige parametre blandt andet anbefalingsgraden, tilfredshed med diverse ydelser og graden af tillid.
 

 

Imageanalyse – hvordan er jeres image?

En imageanalyse har – som navnet indikerer – fokus på at afdække jeres virksomheds/produkters image blandt jeres målgruppe eller i befolkningen generelt. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem det image, jeres virksomhed har, og det image I ønsker for jeres virksomhed. En imageanalyse belyser omgivelsernes opfattelse af jeres virksomhed eller produkt, og giver dermed indsigt og viden, der med fordel kan anvendes i jeres kommunikationsindsats.

 

En imageanalyse kan også afdække jeres image sammenlignet med jeres konkurrenters (se evt. også konkurrentanalyse) samt hvad der skal til for at forbedre jeres image. Yderligere kan en imageundersøgelse vise, hvor attraktiv jeres virksomhed er for potentielle kunder eller jobansøgere. Hvis I ønsker at blive klogere på jeres konkurrenceevne, og hvordan I kan forbedre jeres image, vil en imageanalyse give jer den nødvendige viden til at foretage de rette strategiske beslutninger.

 

En imagemåling fra Wibergis Consulting kan enten gennemføres som en ren kvantitativ eller kvalitativ undersøgelse eller som en kombination mellem disse metoder. En kombinationsundersøgelse er typisk faseopdelt og kan f.eks. bestå af en eksplorativ fase med dybdeinterview eller fokusgrupper efterfulgt af en spørgeskemaundersøgelse, hvor målgruppens opfattelser kvantificeres. Metoderne kan også kombineres anderledes, så en kvantitativ undersøgelse ligger til grund for en kvalitativ fase, hvor resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres og uddybes.

 
 

fokus på transparrans og anvendelighed

I vores markedsanalyser fokuserer vi på transparens og anvendelighed for din virksomhed, og vores erfaring er, at vi i fællesskab skal behandle den nye viden og i fællesskab omsætte den til håndgribelige handlingsforslag, der må forankres i din virksomhed for at indfri udviklingspotentialerne, din virksomhed står overfor. 

Tilpassede markedsanalyser sikrer værdiskabende og anvendelig indsigt

Hos Wibergis Consulting har vi erfaring med at lede virksomheder på rette vej i komplekse markeder. Vi har bred erfaring indenfor markedsanalyser, hvor vi har arbejdet sammen med både store og små virksomheder indenfor forskellige brancher og sektorer.
Fælles for alle vores markedsanalyser er, at de tilpasses din virksomheds behov, så du opnår det størst mulige udbytte og bedste resultat.

Fleksibilitet og kundetilpassede løsninger

Vores løsninger er altid fleksible og dynamiske ud fra dine behov. Gennem hele vores samarbejde har vi fokus på sparring, så dine ønsker og behov på bedste vis indfris - En kundetilpasset løsning er nøgleordet.
 

Resultaterne af en markedsanalyse er indsigt og anbefalinger, der hjælper din virksomhed på rette vej mod fremtidig vækst og udvikling. Anbefalinger bliver i et håndgribeligt format, så I som virksomhed vil få mulighed for at videreformidle nøgle elementer af analysen, med hele jeres virksomhed. Ligeledes vil opklarende og afklarende spørgsmål afdækkes, ligesom vi er ligeledes altid, er til rådighed for hjælp med implementering anbefalingerne fra markedsanalysen.

Et typisk samarbejdsforløb

Nedenfor er vores samarbejdsproces illustrativt forklaret. Igennem denne proces har vi et stort fokus på sparring, så jeres behov på bedst vis opnås. En kundetilpasset løsning er nøgleordet. 

Lokationer:
 

København

Aarhus

 

C. A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg


Toldboden 3,
8800 Viborg

 

Kontakt os her

direkte henvendelse

Find os på

linkedin-logo.png

Eller læs mere om os her